GERIUM - Podunajské Biskupice

GERIUM - Zariadenie pre seniorov, je zariadenie sociálnych služieb s celomestskou pôsobnosťou. Od roku 2002 je zriaďovateľom Hlavné mesto SR Bratislava. GERIUM -Zariadenie pre seniorov sídli na ulici Pri trati 47, Bratislava - Podunajské Biskupice.

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 50 miest. Klienti sú tu umiestnení v 6-tich dvojposteľových a v 38-ich jednoposteľových izbách.

Okrem ubytovacích priestorov pre občanov sa v zariadení pre seniorov nachádzajú kancelárie, ambulancia lekára, rehabilitačné miestnosti s veľmi dobrým vybavením modernou rehabilitačnou technikou a pomôckami, práčovne, jedálne, spoločenské miestnosti s knižnicou a atď.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba: fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie pre seniorov poskytuje občanom - mobilným, imobilným, resp. čiastočne imobilným seniorom, ktorí si vyžadujú komplexnú starostlivosť, tieto služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitáciu
 • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie (5 x denne strava, u diabetikov 6x denne strava)
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údžba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvára podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje záujmovú činnosť (podpora účasti ma spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení, kde je vybudovaná a vysvätená kaplnka)
 • Služby sa poskytujú občanom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej merzi Gerium a umiestneným občanom
 • Formou socíálnej služby v zariadení pre seniorov je celoročná pobytová sociálna služba
 • Výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby určuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy. Predbežná cena úhrady za služby na klienta je cca 300€ mesačne

Návštevné hodiny

Denne - od 7:00 - 19:00 / mimo návštevných hodín, dohodou s vedením Gerium

"Naše zariadenie pre seniorov podľa súčasného trendu smeruje k budovaniu menšieho zariadenia rodinného typu a vládne v ňom rodinná atmosféra!"

Návštevné hodiny: Denne - od 7:00 - 19:00 / mimo návštevných hodín, dohodou s vedením Gerium