O nás

Kto sme ?

Hlavné mesto Slovenskej republiky v Bratislave zriadilo GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava podla § 21 a nasl. zákona c. 523/2004 Z.z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podla § 35,36 a § 80 c. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. O zriadení vydalo zriadovaciu listinu s účinnostou od 1. mája 2009.

GERIUM je Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) s celomestskou pôsobnostou a má dve organizačné súčasti.

Gerium - Zariadenie pre seniorov, Podunajské Biskupice

GERIUM - Zariadenie pre seniorov, je Zariadenie sociálnych služieb s celomestskou pôsobnostou

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 50 miest. Klienti sú tu umiestnení v 6-tich dvojpostelových a v 38-ich jednopostelových izbách s vlastným sociálnym zariadením.

Viac info...

Gerium - Smolnícka ul. č.3, Ružinov

GERIUM - Zariadenie pre seniorov (ZPS) a Zariadenie opatrovatelskej služby(ZOS), je zariadenie sociálnych služieb s celomestskou pôsobnostou .

ZPS má kapacitu 30 miest a ZOS kapacitu 34 miest. Zariadenie po rozsiahlej rekonštrukcii a nadstavbe, splna najvyšší štandard Zariadenia sociálnych služieb.