GERIUM – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

logo hlavné mesto Bratislava

GERIUM - Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Hlavné mesto Slovenskej republiky v Bratislave zriadilo GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava podla § 21 a nasl. zákona c. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podla § 35,36 a § 80 c. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. O zriadení vydalo zriaďovaciu listinu s účinnosťou od 1. mája 2009.

Naše zariadenia

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 50 miest v tichej časti Podunajských Biskupíc

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 30 miest a zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 34 miest  v Ružinove

Žiadosť o prijatie

Informácie o podmienkach prijatia

Návštevné hodiny

Svojich príbuzných môžete navštíviť denne v čase od 9:00-18:00.

Mimo týchto hodín sú návštevy možné po predchádzajúcej dohode s vedením.

Fotogaléria

Fotografie z našich podujatí a aktivít

Copyright © 2023 Gerium- Všetky práva vyhradené