GERIUM – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

logo hlavné mesto Bratislava

Poslanie, vízia, ciele a hodnoty zariadenia sociálnych služieb Gerium - Podunajské Biskupice

Poslanie

Gerium – Pri Trati 47, 821 06 Bratislava  je zariadenie pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktoré poskytuje sociálnu službu  formou celoročnej pobytovej sociálnej služby.

V  zariadení pre seniorov sa v zmysle zákona o  sociálnych službách,  poskytuje sociálna služba:

–  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV,
– fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa
a) poskytuje
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 8. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Vízia

Víziou nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby so zreteľom na etický a odborný prístup, s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie, ktoré by mali viesť k spokojnosti prijímateľov sociálnej služby, ich príbuzných ako i zamestnancov Gerium.

 

 • Zdokonaľovať firemnú kultúru našej organizácie aktívnym zapájaním sa všetkých zamestnancov Gerium do neustáleho zlepšovania kvality v starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby.
 • Efektívne komunikovať a spolupracovať s rodinou prijímateľa sociálnej služby a okolitou komunitou pre dosiahnutie poskytovania kvalitných sociálnych služieb.

Ciele

Hlavný cieľ:
 • Zlepšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb v súlade s efektívnym hospodárením s finančnými prostriedkami.

Ďalšie ciele: 
 • Navýšiť počet sociálnych pracovníkov o jedného zamestnanca na pozíciu kvalitár v oblasti sociálnych služieb.  Termín:  do 31.1.2023
 • Pokračovať v realizácii investičných opráv hygienických zariadení a spoločných priestorov a dokončiť proces bezbariérovosti v organizačnej súčasti Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava. Termín: do konca roka 2023
 • Zrealizovať vybudovanie chýbajúcej Elektronickej a hlasovej signalizácie požiaru (EPS + HPS) v súvislosti s ochranou a bezpečnosťou klientov a zamestnancov v rámci prijatých preventívnych opatrení v oblasti PO a BOZP v organizačnej súčasti Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava. Termín:  do 31.08.2023
 • Sledovať najnovšie trendy v oblasti poskytovania kvalitných sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky Gerium. Termín: trvá
 • Vytvoriť tím kvality Gerium. Termín: do 31.1.2023
 • Zamerať sa na vytvorenie a implementovanie procesu sústavného vzdelávania odborných a ďalších zamestnancov Gerium. Termín: trvá
 • Vytvárať motivačné prostredie pre stálych i nových zamestnancov podporou odborného rastu, vytváraním príjemného pracovného prostredia s rešpektovaním zásad ochrany zdravia pri práci a pracovnej hygieny, všetko prostredníctvom otvorenej komunikácie a tímovej spolupráce. Termín: trvá
 • Neustále monitorovať a vyhodnocovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby Gerium a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnych služieb so zameraním na kvalitu práce sociálnych pracovníkov, na kvalitu ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti, stravovania, ubytovania, záujmovej činnosti a činnostných terapií. Termín: raz za rok
 • Vytvárať rodinnú atmosféru a zabezpečiť pocit istoty. Rešpektovať jedinečnosť prijímateľa sociálnej služby, jeho potreby, rozvíjať jeho schopnosti s dôrazom na čo najväčšiu mieru samostatnosti v rámci možností a zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby. Termín: trvá
 • Poznať individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby a riešiť ich osobným prístupom a individuálnym plánovaním. Termín: trvá
 • Zrealizovať maľovanie spoločných priestorov Gerium zariadenia sociálnych služieb v oboch organizačných súčastiach. Termín: do konca roka 2024

Hodnoty

Každý zamestnanec Gerium – zariadenia sociálnych služieb rešpektuje:

 1. Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd.
 2. Rešpektuje osobnosť prijímateľa sociálnych služieb a prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, a plní ich v čo najväčšej možnej miere.
 3. Rešpektuje vo všetkých ohľadoch právo prijímateľa sociálnych služieb na súkromie.
 4. Rešpektuje jedinečnosť každého prijímateľa sociálnych služieb .
 5. Zachováva dôvernosť informácií, ktoré získal pri svojej práci a mlčí o všetkých získaných informáciách o prijímateľovi sociálnej služby.
 6. Podporuje záujmy prijímateľa sociálnych služieb pri využívaní všetkých ponúkaných službách Gerium.
 7. Dodržiava zásady slušnosti, zodpovednosti, čestnosti, zdvorilosti a úctivosti.
 8. Nezneužíva dôveru prijímateľa sociálnej služby a právo na sebarealizáciu.
 9. Poskytuje prijímateľovi sociálnych služieb pravdivé a zrozumiteľné informácie.
 10. Rešpektuje prijímateľa sociálnej služby bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

 

Každý zamestnanec voči zamestnávateľovi:

 1. Poskytuje služby len v rámci hraníc vlastných kompetencií.
 2. Je si vedomý svojich odborných a profesijných obmedzení.
 3. Dodržiava etický kódex zamestnanca.
 4. Svojou odbornosťou a profesionalitou sa podieľa na kvalite poskytovania sociálnych služieb v Gerium.
 5. Má záujem o svoj ďalší rozvoj a vzdelávanie.
 6. Je zodpovedný, má sebaúctu, sebadôveru preferuje tímovú prácu a partnerský prístup.
 7. Spolupracuje na plnení poslania a cieľov Gerium.
 8. Podieľa sa na realizácii systému manažérstva kvality.

Copyright © 2023 Gerium- Všetky práva vyhradené