GERIUM – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

logo hlavné mesto Bratislava

Poslanie, vízia, ciele a hodnoty zariadenia sociálnych služieb Gerium - Ružinov

Poslanie

Gerium – Smolnícka 3, 821 03 Bratislava je zariadenie pre seniorov a zariadenie  opatrovateľskej služby  v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktoré poskytuje sociálnu službu  formou celoročnej pobytovej sociálnej služby. V zariadení pre seniorov sa v zmysle zákona o  sociálnych službách,  poskytuje sociálna služba: –  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, –  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa: a) poskytuje
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 8. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V  zariadení opatrovateľskej služby  sa v zmysle zákona o  sociálnych službách,  poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3  ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa:
a) poskytuje
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Vízia

Víziou nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby so zreteľom na etický a odborný prístup, s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie, ktoré by mali viesť k spokojnosti prijímateľov sociálnej služby, ich príbuzných ako i zamestnancov Gerium.

 

 • Zdokonaľovať firemnú kultúru našej organizácie aktívnym zapájaním sa všetkých zamestnancov Gerium do neustáleho zlepšovania kvality v starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby.
 • Efektívne komunikovať a spolupracovať s rodinou prijímateľa sociálnej služby a okolitou komunitou pre dosiahnutie poskytovania kvalitných sociálnych služieb.

Ciele

Hlavný cieľ:

 • Zlepšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb v súlade s efektívnym hospodárením s finančnými prostriedkami.

 

Ďalšie ciele: 

 • Navýšiť počet sociálnych pracovníkov o jedného zamestnanca na pozíciu kvalitár v oblasti sociálnych služieb. Termín: do 31.1.2023
 • Zrealizovať aktualizáciu elektronickej a hlasovej signalizácie požiaru (EPS + HPS) v súvislosti s ochranou a bezpečnosťou klientov a zamestnancov v rámci prijatých preventívnych opatrení v oblasti PO a BOZP v organizačnej súčasti Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava. Termín: do konca roka 2023
 • Sledovať najnovšie trendy v oblasti poskytovania kvalitných sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky Gerium. Termín: trvá
 • Vytvoriť tím kvality Gerium. Termín: do 31.1.2023
 • Zamerať sa na vytvorenie a implementovanie procesu sústavného vzdelávania odborných a ďalších zamestnancov Gerium. Termín: trvá
 • Vytvárať motivačné prostredie pre stálych i nových zamestnancov podporou odborného rastu, vytváraním príjemného pracovného prostredia s rešpektovaním zásad ochrany zdravia pri práci a pracovnej hygieny, všetko prostredníctvom otvorenej komunikácie a tímovej spolupráce. Termín: trvá
 • Neustále monitorovať a vyhodnocovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby Gerium a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnych služieb so zameraním na kvalitu práce sociálnych pracovníkov, na kvalitu ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti, stravovania, ubytovania, záujmovej činnosti a činnostných terapií.  Termín: raz za rok
 • Vytvárať rodinnú atmosféru a zabezpečiť pocit istoty. Rešpektovať jedinečnosť prijímateľov sociálnej služby, jeho potreby, rozvíjať jeho schopnosti s dôrazom na čo najväčšiu mieru samostatnosti v rámci možností a zdravotného stavu klienta. Termín: trvá
 • Poznať individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby a riešiť ich osobným prístupom a individuálnym plánovaním.  Termín: trvá
 • Zrealizovať maľovanie spoločných priestorov Gerium zariadenia sociálnych služieb v oboch organizačných súčastiach. Termín: do konca roka 2024

Hodnoty

Každý zamestnanec Gerium – zariadenia sociálnych služieb rešpektuje:

 1. Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd.
 2. Rešpektuje osobnosť prijímateľa sociálnych služieb a prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, a plní ich v čo najväčšej možnej miere.
 3. Rešpektuje vo všetkých ohľadoch právo prijímateľa sociálnych služieb na súkromie.
 4. Rešpektuje jedinečnosť každého prijímateľa sociálnych služieb .
 5. Zachováva dôvernosť informácií, ktoré získal pri svojej práci a mlčí o všetkých získaných informáciách o prijímateľovi sociálnej služby.
 6. Podporuje záujmy prijímateľa sociálnych služieb pri využívaní všetkých ponúkaných službách Gerium.
 7. Dodržiava zásady slušnosti, zodpovednosti, čestnosti, zdvorilosti a úctivosti.
 8. Nezneužíva dôveru prijímateľa sociálnej služby a právo na sebarealizáciu.
 9. Poskytuje prijímateľovi sociálnych služieb pravdivé a zrozumiteľné informácie.
 10. Rešpektuje prijímateľa sociálnej služby bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

 

Každý zamestnanec voči zamestnávateľovi:

 1. Poskytuje služby len v rámci hraníc vlastných kompetencií.
 2. Je si vedomý svojich odborných a profesijných obmedzení.
 3. Dodržiava etický kódex zamestnanca.
 4. Svojou odbornosťou a profesionalitou sa podieľa na kvalite poskytovania sociálnych služieb v Gerium.
 5. Má záujem o svoj ďalší rozvoj a vzdelávanie.
 6. Je zodpovedný, má sebaúctu, sebadôveru preferuje tímovú prácu a partnerský prístup.
 7. Spolupracuje na plnení poslania a cieľov Gerium.
 8. Podieľa sa na realizácii systému manažérstva kvality.

Copyright © 2023 Gerium- Všetky práva vyhradené