GERIUM – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

logo hlavné mesto Bratislava

Podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb GERIUM

Podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb GERIUM sa riadia zákonom o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby do Zariadenia pre seniorov alebo Zariadenia opatrovateľskej služby


  1. Na príslušnej mestskej časti, obci alebo meste, kde má občan (žiadateľ) trvalý pobyt, si podá “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu”. V žiadosti uvedie konkrétne o akú sociálnu službu žiada – odporúčame uviesť zariadenie pre seniorov aj zariadenie opatrovateľskej služby.

  2. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu príslušnou mestskou časťou, obcou alebo mestom a nadobudnutí právoplatnosti predmetného rozhodnutia, si podá občan osobne alebo písomne “Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov” a/ alebo “Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby”v konkrétnom zariadení sociálnych služieb.

Kompletná žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb GERIUM musí obsahovať:


  1. Vyplnenú a žiadateľom podpísanú – Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov, a alebo aj v Zariadení opatrovateľskej služby.

  2. Príslušný Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v – Zariadení pre seniorov, ev. aj v Zariadení opatrovateľskej služby, a to z príslušnej mestskej časti, z príslušného mesta alebo obce.

  3. Aktuálnu lekársku prepúšťaciu správu z nemocnice ev. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa (ošetrujúci lekár počas hospitalizácie, ev. žiadateľov všeobecný lekár pre dospelých).

  4. Posledné rozhodnutie o výške dôchodku – soc. poisťovňa/výmer dôchodku.

  5. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (príloha zákona o sociálnych službách), a to s úradne overeným podpisom žiadateľa o zabezpečenie sociálnej služby – na matrike, alebo u notára.

Všetky tlačivá prosím vyplňte pravdivo, predídete tak nežiadúcim prieťahom pri vybavovaní Vašej žiadosti

Tlačivá na stiahnutie

Dôležité právne predpisy

Copyright © 2023 Gerium- Všetky práva vyhradené