Gerium - Smolnícka ul. č. 3 Ružinov

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov, Smolnícka ul. č.3 má kapacitu 30 miest v členení, 8 jednolôžkových a 11 dvojlôžkových izieb.


Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby, Smolnícka ul. č.3 má kapacitu 34 miest v členení, 8 jednolôžkových a 13 dvojlôžkových izieb.


V Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

V zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) Smolnícka ul.

sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 z. č. 448/2008 Z.z., ak jej nomožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitáciu
 • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie (5 x denne strava, u diabetikov 6x denne strava)
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údžba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvára podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje záujmovú činnosť (podpora účasti ma spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení, kde je vybudovaná a vysvätená kaplnka)
 • Služby v oboch zariadeniach (ZPS a ZOS)sa poskytujú občanom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi Gerium a umiestneným občanom
 • Výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby určuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitáciu
 • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie (5 x denne strava, u diabetikov 6x denne strava)
 • upratova
 • nie, pranie, žehlenie a údžba bielizne a šatstva
 • utvára podmienky na úschovu cenných vecí
 • Služby v oboch zariadeniach (ZPS a ZOS)sa poskytujú občanom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi Gerium a umiestneným občanom
 • Výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby určuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy

Návštevné hodiny

Denne - od 7:00 - 19:00 / mimo návštevných hodín, dohodou s vedením Gerium