GERIUM – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

logo hlavné mesto Bratislava

Slobodný prístup k informáciam

V zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho novely zákon č. 546/2010 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona 747/2004 Z.z. a 686/2005 Z.z. uverejňujeme postup pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií.

 1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovanie informácií, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, e-mailom, prípadne ďalšími spôsobmi
 2. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne štatutár GERIUM so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Osobitosti sprístupňovania informácií:

  1. Písomná žiadosť – Písomná žiadosť o poskytnutie informácie doručená poštou alebo osobne bude odovzdaná štatutárovi GERIUM. Štatutár GERIUM vypracuje oficiálnu odpoveď, ktorú dá podpísať vecne príslušnému vedúcemu úseku a zabezpečí jej odoslanie.

  2. Žiadosť podaná ústne – Miestom pre vybavovanie žiadostí podaných ústne je vstupná hala v sídle GERIUM. Žiadateľovi prizvaný štatutár GERIUM poskytne informácie bezodkladne. Pokiaľ nie je možné poskytnúť informáciu bezodkladne, žiadateľovi bude odporučené vyplniť žiadosť o sprístupnenie informácie (príloha č. 1). Vyplnenú žiadosť podáva do podateľne. Žiadosť sa vybavuje ako žiadosť písomná.

  3. Telefonická žiadosť – Každá telefonická žiadosť o informáciu týkajúcu sa GERIUM bude presmerovaná od príjemcu na štatutára GERIUM. Ak je to možné, štatutár GERIUM sprístupní informáciu bezodkladne. Ak ide o informáciu, ktorú nemožno sprístupniť bezodkladne, štatutár GERIUM dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie, prípadne odporučí žiadateľovi obrátiť sa na Magistrát hlavného mesta SR s písomnou žiadosťou o poskytnutie informácie. V prípade, že ide o informáciu, štatutár GERIUM žiadateľa na túto skutočnosť upozorní, prípadne informáciu poskytne. Za už zverejnené informácie sa považujú aj informácie publikované v tlači alebo vydané na inom hromadnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uschovanie informácie.

  4. Žiadosť doručená e-mailom – Ak žiadateľ požaduje zaslanie odpovede e-mailom, štatutár GERIUM postupuje v intenciách vybavovania žiadosti doručenej faxom.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti ( ak nie sú závažné dôvody na predĺženie termínu), alebo od odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov možno lehotu predĺžiť, najviac však o desať dní. Predĺženie lehoty štatutár GERIUM bezodkladne oznámi žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím lehoty a to s uvedením dôvodov.

Závažnými dôvodmi, pre ktoré je možné lehotu predĺžiť sú:

 • Vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste ako je sídlo GERIUM
 • Vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
 • Preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Žiadosť o sprístupnenie informácií na stiahnutie TU

Copyright © 2023 Gerium- Všetky práva vyhradené