GERIUM – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

logo hlavné mesto Bratislava

GERIUM - Ružinov

GERIUM – Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, je zariadenie sociálnych služieb s celomestskou pôsobnosťou. Od roku 2002 je zriaďovateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Zariadenie sídli na Smolníckej ul. 3 v Bratislave- Ružinove.


Zariadenie pre seniorov má kapacitu 30 miest. Klienti sú tu umiestnení v 8-ich jednolôžkových a v 11-ich dvojlôžkových izbách.


Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 34 miest v členení 8 jednolôžkových a 13 dvojlôžkových izieb.


Služby v oboch zariadeniach (ZPS a ZOS) sa poskytujú občanom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi Gerium a umiestneným občanom.


Výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby určuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy.

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov GERIUM sa poskytuje sociálna služba:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

Služby, ktoré sa poskytujú v zariadení pre seniorov:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitáciu
 • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie (5 x denne strava, u diabetikov 6x denne strava)
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údžba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvára podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje záujmovú činnosť (podpora účasti ma spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení, kde je vybudovaná a vysvätená kaplnka)

Zariadenie opatrovateľskej služby

V Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 z. č. 448/2008 Z.z., ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Služby, ktoré sa poskytujú v zariadení opatrovateľskej služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie (5 x denne strava, u diabetikov 6x denne)
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvára podmienky na úschovu cenných vecí

Žiadosť o prijatie

Informácie o podmienkach prijatia

Návštevné hodiny

Svojich príbuzných môžete navštíviť denne v čase od 9:00-18:00.

Mimo týchto hodín sú návštevy možné po predchádzajúcej dohode s vedením.

Fotogaléria

Fotografie z našich podujatí a aktivít

Copyright © 2023 Gerium- Všetky práva vyhradené