GERIUM – rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

logo hlavné mesto Bratislava

GERIUM - Podunajské Biskupice

GERIUM – Zariadenie pre seniorov, je zariadenie sociálnych služieb s celomestskou pôsobnosťou. Od roku 2002 je zriaďovateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Zariadenie pre seniorov sídli na ulici Pri trati 47, Bratislava – Podunajské Biskupice.

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 50 miest. Klienti sú tu umiestnení v 6-tich dvojposteľových a v 38-ich jednoposteľových izbách.

Okrem ubytovacích priestorov pre občanov sa v zariadení pre seniorov nachádzajú kancelárie, ambulancia lekára, rehabilitačné miestnosti s veľmi dobrým vybavením modernou rehabilitačnou technikou a pomôckami, práčovne, jedálne, spoločenské miestnosti s knižnicou a atď.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba: fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Služby sa poskytujú občanom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi Gerium a umiestneným občanom.

Formou sociálnej služby v zariadení pre seniorov je celoročná pobytová sociálna služba.

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov GERIUM sa poskytuje sociálna služba:  

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

Služby, ktoré sa poskytujú v zariadení pre seniorov:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitáciu
 • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie (5 x denne strava, u diabetikov 6x denne strava)
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údžba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvára podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje záujmovú činnosť (podpora účasti ma spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení, kde je vybudovaná a vysvätená kaplnka)

Žiadosť o prijatie

Informácie o podmienkach prijatia

Návštevné hodiny

Svojich príbuzných môžete navštíviť denne v čase od 9:00-18:00.

Mimo týchto hodín sú návštevy možné po predchádzajúcej dohode s vedením.

Fotogaléria

Fotografie z našich podujatí a aktivít

Copyright © 2023 Gerium- Všetky práva vyhradené